ข้อมูลอาคาร สถานที่ อาคารเรียน
ข้อมูลอาคาร สถานที่ อาคารเรียน
 
 
1.  อาคารเรียนถาวร 6 หลัง
2.  หอประชุมเมืองเกษ    1 หลัง
3.  โรงฝึกงาน 6 หลัง
4.  โรงฝึกพลศึกษา  1 หลัง
5.  โรงอาหาร 1 หลัง
6.  อาคารโดม  1 หลัง
7.  อาคารเกียรติยศ 1 หลัง
8.  ห้องน้ำ     10 หลัง
9.  บ้านพักครู  16 หลัง
10. หอประชุมช่อมันปลา 1 หลัง