กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546