นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวตรีรัตน์ เหล่าศรีพล
คอมพิวเตอร์ ม.รภ.มหาสารคาม
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายจักรพันธ์ มาศศรี
พลศึกษา ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นายนพดล คนเพียร
พลศึกษา ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นางสาวสุวนันท์ ล่ำสัน
สังคมศึกษา ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นายศรวิชญ์ สัจจา
สังคมศึกษา ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นางสาวณัฐริกา ประสมพืช
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นางสาวสุวนันท์ ภูสนาม
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นางสาวสิริยากร บุญสด
ภาษาอังกฤษ ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นางสาวณัฐธิดา สวนงาม
ภาษาอังกฤษ ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นายสหัสวรรษ พิบูลย์
ดนตรีศึกษา ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นายธนกฤต ชนะพาล
คอมพิวเตอร์ ม.รภ.มหาสารคาม

นายโสภาภน ดีโสภา
คอมพิวเตอร์ ม.รภ.มหาสารคาม

นางสาวชลธิชา มาพล
ชีววิทยา ม.รภ.มหาสารคาม

นางสาวธิดาพร วงษ์จันทา
ชีววิทยา ม.รภ.มหาสารคาม

นางสาวพรวิมล มูลมั่น
ชีววิทยา ม.รภ.มหาสารคาม

นางสาวปาริฉัตร อังสนุ
แนะแนว - คอมฯ ม.รภ.มหาสารคาม

นางสาววรรณวิภา อาทิตย์ตั้ง
แนะแนว - คอมฯ ม.รภ.มหาสารคาม

นางสาวสริตา รักษาพล
แนะแนว - คอมฯ ม.รภ.มหาสารคาม

นายศรัณยภูมิ นนทะจันทร์
พลศึกษา ม.รภ.มหาสารคาม

นางสาวศิริรัตน์ สมัยรัตน์
สังคมศึกษา ม.รภ.ร้อยเอ็ด

นางสาวภรณ์หทัย ลากุล
ภาษาไทย ม.รภ.มหาสารคาม

นายธีระวัฒน์ โคตุทา
พลศึกษา ม.รภ.ร้อยเอ็ด