กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสราวุธ เพชรภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนวลจันทร์ ศรีจันลา
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ อนันเต่า
ครู คศ.3

นางสาวสมร รักษามา
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา ไชยมหา
ครู คศ.1

นายอรรคพล บุญชำ
พนักงานราชการ

นางสายฝน อุดมทรัพย์
พนักงานราชการ