นางพัชรา ศักดิ์แสง   นายภูมิพิชาติ หินไชยศรี
ครูชำนาญการพิเศษ   ครูชำนาญการ