นายธิบดี เพชรสม  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางสาวพนมพร ชินชนะ นายพนม ทวีนันท์ นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์
ครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางวชิราวดี ศรีนา นายนิรันดร์ ศรีวรรณ นายณัฐพงษ์ ใจดี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครู
     
 
นายปกรณ์ ปกาสิทธิ์ นายพิทักษ์ ทุมพร  
ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย  
    ขึ้นด้านบน