ปี 2532 สถานศึกษาฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น

            ปี 2534 การพัฒนาโรงเรียนตัวอย่างการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ

            ปี 2541 รางวัลเหรียญทองสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น

            ปี 2541 รางวัลเหรียญทองสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมดีเด่น

            ปี 2541 รางวัลเหรียญทองจัดระบบสารสนเทศดีเด่น

            ปี 2541 รางวัลเหรียญเงินจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมดีเด่น

            ปี 2541 รางวัลเหรียญเงินจัดกิจกรรมนิยมไทยดีเด่น

            ปี 2543 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

            ปี 2548 ชนะเลิศระดับประเทศ “วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่”

ปี 2549 โรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

ปี 2550 โครงงานคุณธรรม  จิตอาสาเยียวยาผู้ป่วยด้วยดนตรีและวิถีไทย จากศูนย์ส่งเสริม

                         และพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

ปี 2555  โรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น

ปี 2557   ผ่านการประเมินรอบที่  ๓ จาก  สมศ

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม. 4-ม. 6

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11

             ม.4-ม. 6

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม. 4-ม. 6

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ม.1-ม. 3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

             ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม. 6

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน ประกวดเพลงคุณธรรม ม. 1-ม. 3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม. 3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน เดี่ยวขิมเจ็ดหย่อง ม.1-ม. 3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน วงพี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว   ม. 1- ม. 6

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน ขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม. 1-ม.3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม. 4-ม.6

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน จัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม. 3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม

             คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

             ม.1-ม.3

ปี 2559 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนระดับภาคในการแข่งขัน โครงงานอาชีพ ม. 1-ม. 3