ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
ชื่อไฟล์ หมวด/งาน/ฝ่าย วันเดือนปีที่upload ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Temp Photoshop ฟรี คอมพิวเตอร์ 31 กรกฏาคม 2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Logbook วิชาการ 29 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดไฟล์การอบรม PLC - 30 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561 ;วิชาการ 15 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2 ปีการศึกษา 2561 วิชาการ 15 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2561 วิชาการ 15 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2561 วิชาการ 15 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 5 ปีการศึกษา 2561 วิชาการ 15 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2561 วิชาการ 15 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด