นางสาวกาญจนา ลาดศิลา  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
นางกิตติมา ทองเจริญ นางปัตนี นันตลาด นางวิไลวรรณ นามเขต
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำ นางสาวนิชนันทร์ บุญสา นางสาวสุพัตรา เสนาเนียร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นายวิศรุต สุ่มมาตย์ นางณัฐจิตรา ศรีวงษ์ชัย นางสาวสุภาพร ศรีสุระ
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
 
นางสาวลมณี ประเมลัย นายชานนท์ กุสุรีย์  
ครู ครูผู้ช่วย  
    ขึ้นด้านบน