เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่าน

          ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  ตั้งแต่วันที่25  พฤษภาคม  พ.ศ.2561  สิ่งที่ผมให้ความเชื่อมั่นกับ ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและพี่น้องชาวเกษตรวิสัยและอำเภอใกล้เคียงที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนสถานศึกษาแห่งนี้ ก็เพื่อ ต้องการให้ลูกหลาน มีความรู้สามารถไปแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้และได้มีอาชีพการงานตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง  ให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้คู่คุณธรรมภายใต้ยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้นักเรียนเป็นเด็กยุค 4.0 ซึ่ง  ทิศทาง  ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ

           การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based Learning  ปัจจุบันการศึกษาอยู่ในยุค 4.0 โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันมีจำนวนมาก ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการค้นหาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล   และการส่งเสริมให้เป็นครูยุค 4.0 คือเน้นการสร้างชุมชนแห่งความสงสัย /กระตือรือร้น อยากเรียนอยากรู้ และอยากได้คำตอบขึ้นในชั้นเรียน ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย ค้นหาคำตอบผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning = PBL)  ผู้เรียนแต่ละคนจึงไม่อยู่นิ่ง แต่กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และคำตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Learner)   การเรียนการสอนของครู 4.0 จึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการคิดสร้างสรรค์Creative Learning       ที่จะนำไปสู่การผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ ความสำเร็จของนักเรียนอันเป็นที่รัก   คงอยู่ไม่ไกลผมให้สัญญา ในโอกาสนี้จึงขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนในอดีตและนักเรียนปัจจุบันที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและสมาคมฯ เป็นอย่างดีเสมอมา

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก
นายจักรวาล  เจริญทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 
มิถุนายน 2561
 

 

     

วันกตัญญูผู้ก่อตั้งโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ครบรอบ 54 ปี วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์

  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของศิษย์ที่มีต่อครู
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการ นายจักรวาล เจริญทอง เนื่องจากมารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ
  วันกตัญญูผู้ก่อตั้งโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ครบรอบ 54 ปี 18 พ.ค.2561
  วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 คณะครูได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียม
ความพร้อมสู่เส้นทาง ว.21 และการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
.ในสถานศึกษา ณ หอประชุมเมืองเกษ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
  61-5-9 ช่อมันปลา 54ค่ายปฐมนิเทศ ม.1และ ม4 ประจำปี 2561 จัดโดยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.61 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครูที่ปรึกษา ม.1 และ ม.4 ขอบใจทีมงานสตาฟพี่เลี้ยงที่อดหลับอดนอนเตรียมค่ายให้น้องๆ 5 วันเต็มๆ
  14 กุมภาพันธ์ 2561ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตรและอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ ขอให้หนูประสบความสำเร็จดั่งที่ใจหวังทุกประการ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป