ข้อมูลจำนวนนักเรียน (จากฐานข้อมูล DMC ::Update เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561)
  ชาย หญิง รวม นำนวนห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 142 190 332 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 176 172 348 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 194 170 364 10
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 512 532 1044 30
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 127 198 325 9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 111 159 271 8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 112 166 278 8
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 350 523 874 25
รวมทั้งหมด 862 1055 1917 55