บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
  นางน้ำผึ้ง ศรีส่อง  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์  
นางอุมาพร ธงจันทร์ นางศรีลักษณ์ สงเคราะห์ นางพวงเพชร ดีหนองแวง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางหนึ่งฤทัย ยอดดี นางวรฉัตร ไตรทิพย์ นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางสุรวรี โทนหงส์ษา นายมานะ ทีคลัง นายอำนาจ ก้านจักร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
     
นางนิภาพร สว่างกุล นางสาวพิศมัย ไค่นุ่นโพธิ์ นางสาวสิริยากรณ์ ศิลานนท์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู
     
 
นางวราภรณ์ คำบุดดี นายธวัชชัย โทวันนัง  
พนักงานราชการ พนักงานราชการ  
    ขึ้นด้านบน