นางสาวชลิตา นิเกต นายจักรี รมยาคม นางสาวจุฑาพร อ่อนฉวี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและพัสดุ
     
 
นางสาวสุวภา ชาวงษ์ นางสาวธัญธรณ์ นามชารี  
เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานพยาบาล