ดาวน์โหลดคำสั่งออนไลน์

เลขที่คำสั่ง เรื่อง สั่ง ณ วันที่ หมายเหตุ
       
66/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 26 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
56/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน และผู้ปกครอง ปี 2561 21 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
54/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ O-Net 19 ก.พ.2561 ดาวน์โหลด