เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การสร้างงานแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6
http://www.kruwanpen.cba.ac.th
โดย นางสาววันเพ็ญ สวนงาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
   
ชุดการเรียนทักษะชีวิตเพื่อปัองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
โดย นายภูมิพิชาติ หินไชยศรีตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ดาวน์โหลดเอกสารผลงาน
 
 
   
ชุดฝึกทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิณค่า เรื่อง ทุกข์ของชาวนา
โดย นายปัญจพล ธิดา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ดาวน์โหลดเอกสารผลงาน
 
 
 
 
 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด wonders of the world
โดย นางนิชนันทร์ สุขหงษ์
ดาวน์โหลดเอกสารผลงาน
 
 
 
 
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย   Abobe
Dreamweaver CS6
โดย นางสาวกฤษดา สุดหนองบัว
www.kruning.cba.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารผลงาน