นายวิรัตน์   ใจเสือ  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
นางเพ็ญทวี สุคำภา นายสมบัติ ตึกประโคน นางลำดวน สำลี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยพร พิลาภ นางสัมพันธ์ ช่อรักษ์ นางถนอม พิลาภ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะ นางสุนจรี ศรีบุตตะ นางอภัย ปาสาใน
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางชณัทดา  หงส์ทองคำ นางสุกัญญา  พิทักษ์ นางมัทนา พิมพ์เขต
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญญาภัค ญาตินิยม นายสุรพงษ์ ไขแสง นายอนุกรณ์ ประสงค์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา ยมรัตน์ นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ นางกัญณิชา หินทอง
ครู ครู ครู
     
   
  นางอวยพร วรศิริ ขึ้นด้านบน
  พนักงานราชการ