นายจักรี ชนะภัย  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  
นางประโลมลักษณ์ หงส์มาลา นายนเรศ ศรีหนา นายบุญมา โอชา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางปวีณา ลิ้มสำราญ นางอมร เอกปริญญา นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนกานต์ เครื่องพาที นางนิจนิรันดิ์ สีสมบา นางละมัย บุญภิมล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นายโกศล ภูศรี นางทิพวรรณ ประชานันท์ นายกอบเกียรติ โคมารัมย์
  ครู ครูผู้ช่วย
 
  นางสาวพัชราภรณ์ พิรุณ  
  ครูอัตราจ้าง  
    ขึ้นด้านบน