สนองกลยุทธ์ที่ 3       ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 

มาตรฐานที่ 5            ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรอย่างสมเหตุผล

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานส่งเสริมความเป็นเลิศ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

หลักการและเหตุผล    
            ในสภาพปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพ  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพและใช้ความรู้ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลนี้งานส่งเสริมความเป็นเลิศจึงได้จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มศักยภาพให้กับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีโดยผ่านการจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ใน 
7  สาขาวิชาหลัก  ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี  วิชาชีววิทยา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย  และวิชาสังคมศึกษา  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 

ตารางเรียนติวเข้มเติมเต็มศักยภาพนักเรียน ระหว่างวันที่ 6 – 24  มีนาคม  2560

ณ ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ อาคาร 6  โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

วัน

วันที่ เดือน พ.ศ.

เวลา

วิชา

ชื่อวิทยากร

จันทร์

6  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

ภาษาไทย

ครูพี่เด่น

อังคาร

7  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

ภาษาไทย

ครูพี่เด่น

พุธ

8  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

ชีววิทยา

ครูพี่วา

พฤหัสบดี

9  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

สังคมศึกษา

ครูพี่หนุ่ม

ศุกร์

10  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

สังคมศึกษา

ครูพี่หนุ่ม

หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

จันทร์

13  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

ภาษาอังกฤษ

ครูพี่มิว

อังคาร

14  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

เคมี

ครูพี่ปีโป้

พุธ

15  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

เคมี

ครูพี่ปีโป้

พฤหัสบดี

16  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

ชีววิทยา

ครูพี่วา

ศุกร์

17  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

คณิตศาสตร์

ครูพี่เอก

หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

จันทร์

20  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

ภาษาอังกฤษ

ครูพี่มิว

อังคาร

21  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

คณิตศาสตร์

ครูพี่เอก

พุธ

22  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

คณิตศาสตร์

ครูพี่เอก

พฤหัสบดี

23  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

ฟิสิกส์

ครูพี่เอก

ศุกร์

24  มีนาคม  2560

09.00 – 16.00 น.

ฟิสิกส์

ครูพี่เอก

 

     ครูผู้ประสานงาน

  1. ครูสุกัญญา  พิทักษ์        เบอร์โทรศัพท์    093-327-7429
  2. ครูหนึ่งฤทัย  ยอดดี        เบอร์โทรศัพท์    081-964-7519
  3. ติดต่อห้องส่งเสริมฯ        เบอร์โทรศัพท์    092-767-6563