นางประภากร จันทมัตตุการณ์  
  ครูชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
     
นางนิภา ศรีหนา นางแววดาว ใจเสือ นางภัทรศยา เขาน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมพร ศรีสนไชย นายสฤษพงษ์ วงษ์พล นางแววตา   แสงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
 
นาญปัญจพล ธิดา นางสาวทิวากร เกณสาคู ขึ้นด้านบน
ครูชำนาญการ ครู