ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
คำสั่งอำลาสถา ปี 66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.78 KB 37
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279 KB 129669
คำสั่งโครงการโคกหนองนาจันทรุเบกษาอนุสรณ์ (กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 336.13 KB 129210
คำสั่งวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.09 KB 131609
คำสั่งมอบหมายงานในสถานศึกษาให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 145533
คำสั่งแต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.97 KB 145505
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (M.S.B.) ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.84 KB 145519
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงและหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.51 KB 146422
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.93 KB 146635
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.82 KB 146434
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการติดตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.56 KB 146718
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (กลุ่มห้องเรียนปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.63 KB 146673
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ครูหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 146438
คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบใบประกาศนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.23 KB 146738
คำสั่งที่ 123/2563 เรื่อง สั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 147350
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ใบรายชื่อนักเรียน ม.6 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.39 KB 146664
ใบรายชื่อนักเรียน ม.5 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.21 KB 146602
ใบรายชื่อนักเรียน ม.4 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.57 KB 146673
ใบรายชื่อนักเรียน ม.3 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.89 KB 146673
ใบรายชื่อนักเรียน ม.2 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.24 KB 146715
ใบรายชื่อนักเรียน ม.1 ล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.96 KB 146633
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.26 KB 146436
ฟอร์มการขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ฟอร์มการขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 146749
ฟอร์มตัวอย่างบันทึกหลังสอน
ฟอร์มตัวอย่างบันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 13.58 KB 146580
ขออนุมัติเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
ขออนุมัติเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.3 KB 146742
แบบรายงานการแก้ตัว
แบบรายงานการแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.14 KB 131603