กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพัชรา ศักดิ์แสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายภูมิชาติ หินไชยศรี
ครู คศ.3

นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์
ครู คศ.2