นักการภารโรง

นายสุดที สงัด
ลูกจ้างประจำ

นางสาวแสงเทียน เสริมวิเศษ

นางหนูพิศ ทิพสอน

นายอำนาจ มุมกลาง

นางสาวกนกวรรณ สระใหญ่

นางสาววิภาวี รักสะอาด

นายสมร มีเทียน

นางสาวรัดสุณี ด่านกลาง

นายเพลิน แก้วกลาง

นายอภิเชษฐ หรรษาจรูณโรจน์