กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางละมัย บุญภิมล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอมร เอกปริญญา
ครู คศ.3

นางชนกานต์ เครื่องพาที
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ง
ครู คศ.3

นางทิพวรรณ ประชานันท์
ครู คศ.2

นายสุชาติ สว่างกุล
ครู คศ.2

นายวิรัตน์ ธรรมโหร
ครู คศ.1

นางสาวพัชราภรณ์ พิรุณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนัญชิดา ศรีนวนจันทร์
ครูอัตราจ้าง