กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนิกร คำวงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพงศทอง สุดชา
ครู คศ.3

นายยุทธนา เชิงหอม
ครู คศ.3

นายศิริศักดิ์ มั่นคง
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏา หลวงยศ
ครู คศ.1

นายอดิศักดิ์ บังแสง
ครู คศ.1