กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐพงษ์ ใจดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพนมพร ชินชนะ
ครู คศ.4

นายพนม ทวีนันท์
ครู คศ.3

นายสรรเสริญ สุรวาทศิลป์
ครู คศ.3

นายปกรณ์ ปกาสิทธิ์
ครู คศ.1

นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์
ครู คศ.1

นายอาทร อุตรา
ครู คศ.1

นายพิทักษ์ ทุมพร
ครู คศ.1