กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิศรุต สุ่มมาตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลมณี ประเมลัย
ครู คศ.2

นางกิตติมา ทองเจริญ
ครู คศ.3

นางปัตนี นันตลาด
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา ลาดศิลา
ครู คศ.3

นางจารุวรรณลักษณ์ เวียงคำ
ครู คศ.3

นางนิชนันทร์ สุขหงษ์
ครู คศ.3

นางสุพัตรา วานิชชัง
ครู คศ.2

นางสาวดวงดาว เค้าสงฆ์
ครู คศ.2

นางวาสนา พิเนตร
ครู คศ.2

นางสาวสิริกานต์ มูลศรี
ครู คศ.1

นางสาวนับเดือน บุตรละคร
ครู คศ.1

นางสาวจฤณญา จินาศรีพูล
ครู คศ.1

นางสาวนิศากร พิกุล
ครูอัตราจ้าง

Mr.Emmanuel Koku Agbo
ครูอัตราจ้าง

Mr.Konstantin burlakov
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพกร ภารกุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเมตาวตี วรฉัตร
ครูอัตราจ้าง