คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา โยวะผุย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ภู่วโรดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธัฐชริทญ์ อาชาวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต ประกิจนิกรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม ราชพลแสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายต่อพงษ์ เสนาเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนงพงา แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปุญวราภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษตรสราภิรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญล้วน อุดมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอังคาร ยอดแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเทพธิดา ขยันชม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลลักษณ์ ไชยบัวแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมศักดิ์ ศรีส่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรวาล เจริญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ